Cập nhật tài nguyên Google Calendar với API tài nguyên Lịch

Tháng 2 28, 2018


Gần đây Google đã giới thiệu trải nghiệm Google Calendar mới trên web, bao gồm khả năng thêm nhiều dữ liệu kết cấu chặt chẽ hơn liên quan đến cấu trúc và tài nguyên. Giờ đây, Google tạo điều kiện thuận lợi cho việc thêm và chỉnh sửa thông tin bằng các cập nhật cho API tài nguyên Lịch hiện có cũng như thêm hai API mới: Cấu trúc và Tính năng.

Quản trị viên G Suite cũng có thể sử dụng các API này để giữ cho thông tin tài nguyên và xây dựng trong Google Calendar được cập nhật và đồng bộ với các hệ thống khác được sử dụng cho việc quản lý cơ sở.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (từ 1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech