Cấp quyền truy cập cho người dùng vào Gmail bằng API Gmail

Tháng 10 13, 2018


Gần đây, Google đã thông báo rằng đang mở rộng API Gmail để hỗ trợ các nhà phát triển G Suite phương thức mới để quản lý cài đặt ủy quyền Gmail cho người dùng trong G Suite. Các tính năng mới này sẽ cho phép quản trị viên G Suite cấp phép ứng dụng, sau đó có thể thêm, xem và xóa ủy quyền Gmail trong tổ chức.

Một khi tính năng này được cài đặt, người được ủy quyền Gmail có thể đọc, gửi và xóa thư cũng như xem và thêm liên hệ với tư cách là người dùng khác trong tổ chức. Ví dụ: quản trị viên hiện có thể sử dụng API Gmail để cấp quyền truy cập trợ lý quản trị cho Gmail của một quản trị viên cùng làm việc chung.

Vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech