Cấp quyền truy cập ứng dụng SAML cho các nhóm cụ thể

Tháng 1 18, 2020


Tóm tắt: 

Bây giờ quản trị viên có thể bật ứng dụng SAML cho các nhóm người dùng cụ thể trong tổ chức. Trước đây quản trị viên chỉ có thể kích hoạt theo đơn vị tổ chức (OU). Điều này cung cấp thêm tính linh hoạt, vì giờ đây quản trị viên có thể bật hoặc tắt ứng dụng cho các nhóm người dùng mà không thay đổi cấu trúc tổ chức.

Ứng dụng SAML cho phép người dùng truy cập các ứng dụng đám mây sau khi đăng nhập chỉ một lần thông qua đăng nhập một lần (SSO). Quản trị viên có thể dễ dàng kích hoạt SAML với nhiều ứng dụng được tích hợp sẵn trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba hoặc có thể thiết lập các ứng dụng SAML tùy chỉnh.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách định cấu hình các ứng dụng SAML.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định và có thể được kiểm soát ở cấp độ nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách định cấu hình ứng dụng SAML cho G Suite.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Kiểm soát ứng dụng SAML theo nhóm

Thời gian triển khai

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/1/2020.

Khả dụng:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech