Chỉ định các số Google Voice trước khi hoàn tất quá trình chuyển

Tháng 8 27, 2020


Tóm tắt:

Quản trị viên hiện có thể chỉ định số Google Voice cho người dùng trong khi quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra và người dùng có thể bắt đầu sử dụng các số được chỉ định của họ ngay lập tức sau khi quá trình chuyển hoàn tất. Trước đây, quản trị viên phải đợi để chỉ định các số cho đến khi quá trình chuyển hoàn tất và chỉ khi đó người dùng mới có thể kích hoạt ứng dụng.

Điều này làm giảm thời gian chờ đợi cho người dùng, cho phép người dùng bắt đầu thực hiện cuộc gọi nhanh hơn và đảm bảo không bỏ lỡ các cuộc gọi một khi quá trình chuyển hoàn tất.

Các số cũng có thể được chỉ định cho tổng đài tự động và đổ chuông nhóm trước thời hạn cho phép chuyển đổi liền mạch khi quá trình chuyển hoàn tất.

Tìm kiếm và chỉ định các số ngay trong quá trình chuyển.

Xem lại số lần chỉ định cho người dùng

Làm thế nào đã bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Trong quá trình chuyển số, Google sẽ thông báo cho quản trị viên các số khả dụng để chỉ định ngay lập tức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chuyển số doanh nghiệp sang Voice.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dành cho dùng cuối đối với tính năng này. Người dùng sẽ tự động nhận được thông báo khi quá trình chuyển hoàn tất.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh, bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite có đăng ký Google Voice

Nguồn: LVtech