Chia sẻ liên kết bản sao của tập tin

Tháng 3 27, 2020


Chủ sở hữu muốn cho phép mọi người tạo các bản sao của tập tin Google Docs, Sheets, Slides hoặc Drawings chỉ bằng một cú nhấp chuột? Chỉ cần thực hiện một thay đổi đơn giản trong liên kết chia sẻ.

Ví dụ

  • Tạo mẫu cho các tập tin, chẳng hạn như tài liệu đề xuất, bảng tính kế hoạch dự án, trình bày kế hoạch kinh doanh, bản vẽ các lưu đồ, v.v. Đồng nghiệp có thể nhanh chóng sao chép các tập tin để tạo thương hiệu nhất quán cho tổ chức/doanh nghiệp.
  • Cho phép đồng nghiệp tạo các bản sao cá nhân của các tập tin, chẳng hạn như bản trình bày, báo cáo hoặc thiết kế để từ đó có thể điều chỉnh theo mục đích riêng.

Mời mọi người tạo một bản sao của tập tin trong Google Docs, Sheets, Slides hoặc Drawings

  1. Trong Google Drive, mở tập tin.
  2. Sao chép liên kết tập tin từ thanh địa chỉ.
  3. Trong Gmail, nhấp vào Soạn thư.
  4. Chèn liên kết tập tin vào email và thay đổi ngay trong liên kết “edit” sang “copy.
  5. Khi email đã sẵn sàng, bấm Gửi.

Lưu ý: Nếu người dùng chưa chia sẻ tập tin, người dùng sẽ được nhắc nhở chia sẻ ngay.

  1. Khi người nhận nhấp vào liên kết trong email, họ sẽ được hướng dẫn Tạo bản sao.

Sau đó họ có thể làm việc trên một bản sao của tài liệu gốc.

Nguồn: LVtech