Đăng nhập RSVP qua siêu liên kết trong lời mời qua email của Google Calendar

Tháng 3 12, 2021


Tính năng mới:

Để ngăn người dùng không được phép thay mặt trả lời lời mời tham gia sự kiện Google Calendar, bây giờ người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập để sử dụng bất kỳ siêu liên kết RSVP nào trong email mời. Trước đây, người tổ chức hoặc bất kỳ ai có bản sao lời mời của người được mời cụ thể có thể trả lời thay mặt người được mời.

Trả lời lời mời qua email bây giờ sẽ yêu cầu đăng nhập

Nếu chưa đăng nhập, người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho người dùng có tài khoản Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách trả lời lời mời tham gia sự kiện.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech