Đặt thời hạn thành viên nhóm khả dụng bản beta

Tháng 10 21, 2020


Tóm tắt:

Google đang thêm khả năng đặt thời hạn cho tư cách thành viên nhóm bằng Cloud Identity Groups API. Điều này cho phép quản trị viên đặt khoảng thời gian người dùng là thành viên của một nhóm. Khi hết thời gian quy định, người dùng sẽ tự động bị xóa khỏi nhóm.

Việc hết hạn tư cách thành viên khả dụng bản beta mở, có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng nó mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Nhóm là một phương thức mạnh mẽ để quản lý quyền và kiểm soát quyền truy cập trong tổ chức. Trong nhiều trường hợp, có một khoảng thời gian người dùng là thành viên của nhóm. Điều này có thể làm cho việc quản lý tư cách thành viên trở nên mất thời gian và làm tăng khả năng người dùng có quyền truy cập quá rộng.

Việc tự động hết hạn tư cách thành viên có thể giúp giảm chi phí quản trị cho việc quản lý nhóm và có thể giúp đảm bảo tư cách thành viên nhóm được giới hạn ở những thành viên cần quyền truy cập. Điều này có thể giúp:

  • Tăng cường bảo mật bằng cách đảm bảo người dùng không có tư cách thành viên lâu dài trong nhóm và thành viên nhóm không trở nên quá nhiều gây mất kiểm soát.
  • Quản lý các nhóm bảo mật bằng cách sử dụng tư cách thành viên nhóm với việc vừa mới trình làng nhóm bảo mật.
  • Giảm thời gian quản trị và chi phí quản lý bằng cách tự động hóa một số tác vụ quản lý nhóm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: thời hạn thành viên khả dụng đối với các nhóm mới và nhóm hiện hữu. Quản trị viên có quyền sửa đổi tư cách thành viên của nhóm có thể cài đặt thời hạn. Để bắt đầu, hãy sử dụng Cloud Identity Groups API
  • Người dùng cuối: chủ sở hữu và người quản lý nhóm có thể cài đặt thời hạn. Để bắt đầu, hãy sử dụng Cloud Identity Groups API

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech.