Đặt tùy chỉnh phạm vi bảng đối với các biểu đồ trong Google Sheets

Tháng 3 18, 2020


Tính năng mới:

Google đang cải thiện cách thức dữ liệu được đề xuất và cách thức chọn dữ liệu khi tạo biểu đồ trong Google Sheets. Giờ đây, dễ dàng xác định vị trí và chọn dữ liệu cần khi tạo bảng điều khiển qua tập dữ liệu với các bộ lọc trực quan, bảng tổng hợp, biểu đồ, v.v.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có hành động quản trị viên cần thiết đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ có sẵn theo mặc định. Trong trình chỉnh sửa biểu đồ, người dùng có thể chọn một cột làm trục X và dòng bên dưới, người dùng có thể chọn các cột bổ sung để điền vào biểu đồ.


Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/3/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech