Đề cập trực tiếp đến người dùng trong Google Docs

Tháng 10 24, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể đề cập đến một người khác trong Google Docs ngay trong tài liệu. Trước đây, điều này chỉ có thể thực hiện được trong một nhận xét.

Khi một người dùng khác được đề cập, người dùng có thể di chuột qua tên của họ để biết thông tin và các hành động được đề xuất như thêm người đó vào Danh bạ hoặc liên hệ qua email. Đây là thông tin tương tự mà người dùng thường khi di chuột qua tên người dùng trong các ứng dụng Google Workspace khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Calendar.

[Đọc thêm về tính năng này và các tính năng mới khác trong thông báo của Google Workspace]


Thông tin chi tiết:

Lưu ý rằng việc đề cập đến ai đó trong tài liệu sẽ không gửi thông báo cho họ. Ngoài ra, nếu đề cập đến một người dùng không có quyền truy cập vào tài liệu, người dùng sẽ nhận được lời nhắc với các đề xuất chia sẻ. Người dùng có thể chia sẻ tài liệu tại thời điểm đó hoặc từ chối và sử dụng chức năng chia sẻ tài liệu khi đến thời điểm thích hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này khả dụng cho tất cả người dùng cuối của Google Workspace. Khi nhập vào Docs, nhấn “@” - thao tác này sẽ hiển thị trình đơn thả xuống để có thể tìm kiếm người dùng muốn đề cập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/10/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: Đã triển khai hoàn toàn (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Workspace.

Nguồn: LVtech.