Dễ dàng bật hoặc tắt ứng dụng trong Admin console

Tháng 2 28, 2018


Kiểm soát cài đặt cho tên miền và các đơn vị tổ chức (OU) trong miền là một phần công việc quan trọng của một quản trị viên G Suite. Giờ đây, Google hỗ trợ quản trị viên kiểm soát việc cài đặt dễ dàng hơn với những thay đổi cho trang danh sách cài đặt ứng dụng trong Admin console.

Điều hướng đến Ứng dụng (Apps) -> G Suite, sẽ liệt kê các ứng dụng cốt lõi G Suite khả dụng cho tên miền với giao diện rõ ràng hơn. Ngoài ra trên trang này, quản trị viên sẽ thấy bảng điều khiển mới ở phía bên trái, nơi quản trị viên có thể chuyển đổi giữa quản lý ứng dụng ở cấp tên miền hoặc cấp (OU).

Nếu quản trị viên chọn (OU) trong bảng điều khiển bên trái và sau đó di chuột qua ứng dụng, sẽ thấy hai tùy chọn:

  • Tắt (ghi đè): tùy chọn này tắt ứng dụng cho (OU), ghi đè cài đặt ON / OFF được thực hiện ở cấp tổ chức gốc.
  • Được kế thừa: tùy chọn này sử dụng cài đặt Bật / Tắt được chỉ định ở cấp tổ chức gốc của (OU).

Ngoài ra, trong trường hợp nhấp vào trang chi tiết của một ứng dụng cụ thể và đi tới điều chỉnh cài đặt ON (BẬT) / OFF (TẮT) thành "Bật cho một số tổ chức" (“On for some organizations”), quản trị viên sẽ thấy bố cục trang mới hiển thị trạng thái dịch vụ với tùy chọn thay đổi cài đặt. Từ đó, quản trị viên có thể dễ dàng nhấp vào phía bên trái trên cùng màn hình để điều hướng trở lại bất kỳ trang nào trước đó trong Admin console.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech