Di chuyển các quy tắc Drive DLP sang hệ thống mới

Tháng 8 04, 2020


Tóm tắt:

Vào tháng 1, Google đã ra mắt một hệ thống mới giúp triển khai các chính sách ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) nâng cao cho Google Drive dễ dàng hơn. Điều này được dự định để thay thế cho hệ thống DLP cũ.

Bây giờ, Google sẽ di chuyển bất kỳ quy tắc đã tạo trong hệ thống DLP cũ sang hệ thống mới này. Sau quá trình di chuyển này, quản trị viên nên sử dụng hệ thống DLP mới để tạo và quản lý các quy tắc DLP của tổ chức cho Drive. Có ba điều quan trọng cần biết:

  • Quản trị viên có thể tự di chuyển các quy tắc sang hệ thống mới bất kỳ lúc nào trước ngày 10/08.
  • Bắt đầu từ ngày 10/08, Google sẽ tự động chuyển bất kỳ quy tắc chưa được di chuyển sang hệ thống mới.
  • Những chuyển đổi này chỉ liên quan đến quản lý quy tắc trong Admin console. Không có thay đổi nào về cách các quy tắc sẽ được thực thi đối với người dùng cuối.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc di chuyển.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên với các đặc quyền để quản lý các quy tắc DLP.

Tại sao quan trọng:

Với việc đưa tất cả các quy tắc vào hệ thống DLP mới, Google sẽ giúp việc quản lý các quy tắc DLP dễ dàng hơn và tận dụng các cải tiến mà hệ thống mới cung cấp.

Thông tin chi tiết:

Tìm hiểu thêm về hệ thống DLP mới

Hệ thống Drive DLP mới cung cấp các chính sách nâng cao hơn, thông tin chi tiết bổ sung về quản trị và việc triển khai linh hoạt hơn hệ thống cũ. Chức năng Drive DLP mới có thể được tìm thấy tại Admin console > Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem thông báo khởi chạy cho hệ thống DLP mới hoặc truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về DLP mới cho Drive. Quản trị viên cũng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc di chuyển sang hệ thống DLP mới.

Di chuyển giao diện người dùng khả dụng ngay bây giờ

Hiện tại, quản trị viên có thể di chuyển thủ công các quy tắc sang giao diện người dùng mới bằng cách tạo thủ công quy tắc mới trong Drive DLP mới và sau đó xóa quy tắc DLP cũ. Trong thời gian đó, quản trị viên có thể cập nhật các quy tắc, nhưng các quy tắc này vẫn có hiệu lực đối với người dùng cuối.

Lưu ý rằng vào ngày 3/8, những khách hàng chưa tạo bất kỳ quy tắc DLP Drive nào sẽ không thể tạo quy tắc trong hệ thống cũ. Khách hàng hiện tại có thể tiếp tục tạo và sửa đổi các quy tắc cho đến khi di chuyển. Các quy tắc có thể được tạo ra trong hệ thống mới bất cứ lúc nào.

Trước khi di chuyển diễn ra, quản trị viên sẽ thấy hiển thị thông báo về những thay đổi sắp tới

Tự động chuyển sẽ bắt đầu vào ngày 10/8

Nếu quản trị viên không di chuyển thủ công các quy tắc trước ngày 10/8, Google sẽ bắt đầu tự động di chuyển các quy tắc sang hệ thống mới. Việc di chuyển dự kiến sẽ hoàn thành đối với hầu hết khách hàng vào cuối tháng 8/2020. Một nhóm nhỏ khách hàng sẽ được di chuyển vào tháng 9/2020. Một khi việc di chuyển được triển khai đối với miền, quá trình di chuyển có thể mất tới 24 giờ và trong thời gian đó quản trị viên có thể sửa đổi các quy tắc trong hệ thống cũ.

Khi quá trình di chuyển được hoàn tất, quản trị viên sẽ thấy hiển thị thông báo rằng các quy tắc DLP  đã được di chuyển khi quản trị viên xem quy tắc cũ tại Admin console > Bảo mật > Quy tắc. Tại thời điểm đó, quản trị viên sẽ không thể tạo quy tắc DLP trong hệ thống cũ.

Khi quá trình di chuyển hoàn tất, quản trị viên sẽ thấy hiển thị thông báo trong Admin console

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Tự động chuyển các quy tắc

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có khả năng dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2020. Di chuyển dự kiến sẽ hoàn thành đối với hầu hết khách hàng vào cuối tháng 8/2020. Một nhóm nhỏ khách hàng sẽ được di chuyển vào tháng 9/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech