Di chuyển cài đặt thư mục trong Admin console

Tháng 1 17, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã thay đổi vị trí  Thư mục trong Admin console từ màn hình ứng dụng đến phần Thư mục của menu chính.

  • Bây giờ quản trị viên có thể tìm thấy cài đặt tại: Admin console > Trình đơn > Thư mục > Cài đặt thư mục.
  • Cài đặt trước đây tại: Admin console > Ứng dụng > G Suite > Thư mục.

Cài đặt thư mục sẽ nằm trong trình đơn chính của Admin console

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

Quản trị viên có thể sử dụng cài đặt Thư mục để kiểm soát Thư mục của tổ chức và phương thức người dùng có thể sử dụng Danh bạ. Điều này bao gồm phiên bản Danh bạ Google người dùng có thể sử dụng, cách người dùng có thể chỉnh sửa hồ sơ trong Thư mục, cấu hình của các thư mục nội bộ tùy chỉnh và hơn thế nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/1/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech