Di chuyển ứng dụng sang API Sheets mới nhất trước tháng 3/2020

Tháng 9 24, 2019


Tóm tắt

Google sẽ bỏ API Sheets v3 vào ngày 03/03/2020. Để đảm bảo rằng các dự án được xây dựng trên API v3 ngay từ ban đầu được tiếp tục hoạt động, hãy di chuyển ứng dụng sang API Sheets v4 trước ngày ngày. Để tìm hiểu thêm về thay đổi này, hãy xem bài đăng trên Cloud blog. Trong trường hợp cần thông tin về việc chuyển đổi ứng dụng, vui lòng xem hướng dẫn di chuyển.

Nguồn: LVtech