Định tuyến địa chỉ mặc định

Tháng 2 28, 2018


Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng địa chỉ mặc định để nhận thư gửi đến một địa chỉ email không chính xác cho tên miền.

Chỉ định một địa chỉ nhận chỉ khi thực sự cần thiết cho tổ chức/doanh nghiệp. Những người gửi thư rác thường thử đoán địa chỉ email trong miền. Khi họ đoán sai, thư rác được gửi đến địa chỉ mặc định. Khối lượng của thư gửi đến có thể vượt quá giới hạn Gmail nhận được, kết quả là tài khoản bị khóa. Hoặc có thể dẫn đến thư hợp lệ bị trì hoãn, chậm trễ hoặc bị trả về.

Làm thế nào cài đặt một địa chỉ mặc định phụ thuộc vào phiên bản G Suite đang sử dụng.

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (phiên bản miễn phí)

Để tạo ra một nhận tất cả địa chỉ với sự thừa phiên bản miễn phí của Google Apps:

  1. Đăng nhập vào Google Admin console.
  2. Từ bảng điều khiển, nhấp Ứng dụng (Apps).Untitled.png
  3. Nhấp G Suite> Gmail > Cài đặt người dùng (Cài đặt người dùng)Untitled.png
  4. Trong Địa chỉ mặc định (Catch-all Address), chọn Chuyển tiếp thư đến.
  5. Nhập tên người dùng cho địa chỉ mặc định. Tên người dùng phải có một tài khoản hợp lệ trong tên miền. Không bao gồm tên miền,@tên_miền_tổ_chức vì tên miền sẽ được tự động thêm vào địa chỉ.
  6. Ở phía dưới, nhấp Lưu (Save).

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (tất cả các phiên bản G Suite Basic, Business, Enterprise, Education và Non-profits)

Nếu đang sử dụng phiên bản G Suite, các cài đặt Định tuyến với Định tuyến địa chỉ mặc định không còn được hỗ trợ. Thay vào đó, quản trị viên sử dụng các cài đặt định tuyến cấu hình địa chỉ mặc định và định tuyến.

Nếu đã sử dụng cấu hình định tuyến địa chỉ mặc định và các cài đặt định tuyến, quản trị viên cần phải xóa hoặc chuyển đổi các cấu hình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Định tuyến cấp miền.


Nguồn: LVtech