Đồng thời xem phần trình bày và ảnh người trình bày với Hangouts Meet

Tháng 3 19, 2019


Tóm tắt: Bây giờ, khi người dùng chia sẻ màn hình của mình trong cuộc họp Hangouts Meet, nguồn cấp dữ liệu video trên máy ảnh sẽ vẫn hiển thị. Điều này cho phép những người khác khi tham gia cuộc họp tiếp tục xem đồng thời ảnh người đang trình bày cùng với màn hình được chia sẻ.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech