Giao diện mới quản lý tên miền trong Admin console

Tháng 3 19, 2020


Tóm tắt:

Google đã cập nhật giao diện sử dụng để quản lý tên miền chính, tên miền phụ và bí danh tên miền. Khi quản trị viên vào Admin console > Tên miền > Quản lý tên miền, có thể nhận thấy:

  • Một giao diện được cập nhật với thông tin đầy đủ hơn và mô tả về các mục và trạng thái tên miền.
  • Nhóm các tác vụ giúp dễ dàng xem và chọn tác vụ muốn thực hiện, chẳng hạn như xác minh tên miền, thay đổi tên miền chính, thiết lập bản ghi MX và hơn thế nữa.
  • Bảng điều khiển mới hiển thị thông tin về các tên miền được đăng ký thông qua Google, cho phép nhanh chóng xem và quản lý việc gia hạn và cài đặt DNS nâng cao.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tìm quản lý tên miền tại Admin console > Tên miền > Quản lý tên miền. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và quản lý tên miền trong G Suite.
  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Giao diện quản lý tên miền mới trong Admin console

Giao diện quản lý tên miền cũ trong Admin console

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech