Giờ làm việc đã được cập nhật trong Google Calendar

Tháng 9 07, 2019


Tính năng mới:

Google đã cải tiến tính năng này trong Google Calendar để giúp cho các đồng nghiệp biết lịch trình của nhau. Các bản cập nhật cho tính năng Giờ làm việc bao gồm:

 • Giờ làm việc hiện hiển thị ở chế độ xem lưới: khi người dùng lên lịch cuộc họp với những người dùng khác, giờ làm việc của họ sẽ được hiển thị trong lưới lịch.
 • Lưu ý cảnh báo mới cho người tạo sự kiện: nếu người dùng cố gắng lên lịch cho một sự kiện ngoài giờ làm việc của một trong số hoặc của nhiều khách, người dùng sẽ thấy một thông báo.
 • Giờ làm việc được BẬT theo mặc định: Giờ làm việc sẽ được bật cho tất cả người dùng theo mặc định. Người dùng có thể tắt tính năng này tại bất kỳ điểm nào trong cài đặt Lịch.

Một thông báo mới sẽ hiển thị nếu một sự kiện được tạo ngoài giờ làm việc của khách

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các tính năng mới sẽ giúp đồng nghiệp dễ dàng nhìn thấy thời gian làm việc phù hợp nhất. Điều nàygiúp giảm thiểu thông tin nhều chiều khi tìm thời gian phù hợp cho một cuộc họp và giúp đảm bảo rằng các cuộc họp được lên lịch vào thời gian thuận tiện và hiệu quả cho tất cả những người tham gia.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối:
  • Giờ làm việc sẽ được bật theo mặc định. Khi được kích hoạt lần đầu tiên, người dùng sẽ thấy một hộp thoại với phần ước tính giờ làm việc, người dùng có thể xác nhận hoặc thay đổi. Người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng này bằng cách chọn “Cài đặt” trong hộp thoại này.
  • Người dùng sau đó có thể điều chỉnh hoặc vô hiệu hóa Giờ làm việc bằng cách truy cập Lịch trên web (calendar.google.com) và nhấp vào Cài đặt > Chung > Giờ làm việc.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/9/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/9/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech