Google Docs - điều chỉnh khoảng cách dòng dựa trên phông chữ

Tháng 9 25, 2020


Tóm tắt:

Google sẽ điều chỉnh giãn cách dòng trong Google Docs dựa trên phông chữ được sử dụng. Trước đây, khoảng cách dòng chỉ dựa trên kích thước phông chữ và khoảng cách dòng đã chọn. Bây giờ, phông chữ được chọn cũng sẽ là một yếu tố trong việc điều chỉnh khoảng cách.

Điều này sẽ tăng tính nhất quán về độ dài tài liệu giữa Google Docs và các chương trình xử lý văn bản khác, đồng thời giúp đảm bảo các tài liệu Microsoft Word được chuyển đổi vẫn giữ được độ dài tương tự và đặc biệt sẽ rất hữu ích cho người dùng bản giáo dục và doanh nghiệp, những người có thể có tài liệu với yêu cầu độ dài cụ thể dựa trên các kết hợp định dạng cụ thể.

Khoảng cách dòng sẽ điều chỉnh dựa trên phông chữ được sử dụng

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định chỉ áp dụng đối với các tài liệu mới. Các tài liệu hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về định dạng trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech