Google Vault hiện hỗ trợ Google Sites

Tháng 5 04, 2021


Tính năng mới:

Google Vault hiện hỗ trợ Google Sites mới. Quản trị viên có thể sử dụng Google Vault để đặt chính sách lưu giữ cho Google Sites, thực hiện tìm kiếm dữ liệu Google Sites và xuất nội dung Google Sites. Nếu đã sử dụng Vault để lưu giữ các tập tin trên Google Drive, thì các tập tin trang web giờ đây cũng sẽ được bảo vệ bởi những lưu giữ này. Quản trị viên có thể đặt các quy tắc lưu giữ dành riêng cho các trang web nếu muốn quản lý việc lưu giữ các trang web.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Điều này cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát mở rộng đối với dữ liệu của tổ chức và có thể giúp đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định đối với dữ liệu Google Sites.

Nếu đã đặt các quy tắc lưu giữ trên Drive để xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian lưu giữ, các trang web sẽ bị xóa theo các quy tắc đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/04/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Non-profits.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard cũng như khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech