Hai công cụ định dạng mới đã khả dụng trong Docs

Tháng 6 07, 2019


Tóm tắt:

Google giới thiệu hai tính năng mới trong Google Docs giúp người dùng định dạng công việc của mình:

Chèn ngắt phần và xem ngắt phần trong Docs

Bây giờ người dùng có thể chèn một trang tiếp theo hoặc ngắt phần liên tục trong Google Docs bằng cách chọn Chèn > Ngắt. Từ đây, người dùng có thể chọn ngắt trang tiếp theo hoặc ngắt phần liên tục. Lưu ý cả hai loại dấu ngắt sẽ bắt đầu tại vị trí con trỏ.

Để dễ dàng xem vị trí phần ngắt nằm trong tài liệu, người dùng có thể sử dụng công cụ ngắt phần hiển thị mới bằng cách đi tới Xem > Hiển thị phần ngắt. Khi bật hiển thị phần ngắt, người dùng sẽ thấy một đường chấm màu xanh nơi mỗi lần ngắt phần được đặt.

Điều chỉnh lề cho mỗi phần

Giờ đây người dùng có thể sử dụng thước kẻ để điều chỉnh lề trái và phải theo từng phần. Trước đây, chỉ có thể điều chỉnh lề cho toàn bộ tài liệu.

Nếu người dùng không lựa chọn, thước kẻ sẽ điều chỉnh lề cho phần tương ứng với vị trí con trỏ. Hoặc có thể đánh dấu nhiều phần trong tài liệu được điều chỉnh.

Người dùng có thể điều chỉnh lề cho mỗi phần bằng cách nhấp vào Tệp > Thiết lập trang.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/5/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/6/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được BẬT  theo mặc định.

Nguồn: LVtech