Hai thay đổi cho điều hướng phần báo cáo trong Admin console

Tháng 2 28, 2018


Google đang thực hiện hai thay đổi trong Admin console để cải thiện khả năng hiển thị của các báo cáo cho các ứng dụng G Suite cụ thể.

Thay đổi thứ nhất, Google sẽ đổi tên "Báo cáo tổng hợp" (“Aggregate Reports”) thành "Ứng dụng" (“Apps”).

Thay đổi thứ hai, Google  đang di chuyển tất cả báo cáo ứng dụng cụ thể trước đây được lồng ngay dưới phần Báo cáo (“Reports”) > Báo cáo tổng hợp (“Aggregate Reports”) sang điều hướng bên trái. Các mục này sẽ xuất hiện bên dưới mũi tên có thể mở rộng và được tổ chức thành ba phần nhỏ trong Báo cáo (Reports): "Ứng dụng" (“Apps”), "Điện thoại" (“Devices”) và "Người dùng" (“Users”). Tất cả các báo cáo ở cấp độ người dùng trước đây sẽ được lồng vào trong tiểu mục "Người dùng" (“Users”). Thay đổi này sẽ cho phép quản trị viên chuyển ngay vào các báo cáo này từ trang báo cáo chính trong Admin console và giúp phân loại rõ ràng ở các báo cáo riêng lẻ.

Quản trị viên có thể tìm thấy cả hai thay đổi này bằng cách điều hướng đến Báo cáo (Reports) > "Ứng dụng" (“Apps”) trong Admin console.

Điều hướng báo cáo cũ:

Điều hướng báo cáo mới:

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech