Hiển thị thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức trên thanh Google

Tháng 5 17, 2018


Google đang cập nhật thanh Google để giới thiệu thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức. Cùng với một số thay đổi nhỏ đối với giao diện của thanh, Google sẽ sớm hiển thị biểu trưng của tên miền bên cạnh hình ảnh của người dùng (hoặc chữ viết tắt hoặc hình đại diện) ở phía trên cùng nhiều dịch vụ của G Suite như Calendar và Drive.

Quản trị viên có thể thêm hình ảnh cho tổ chức trong Admin console tại Hồ sơ công ty > Cá nhân hóa (Company profile > Personalization), nếu doanh nghiệp/tổ chức không thêm hình ảnh hay biểu trưng cho tổ chức, Google sẽ hiển thị biểu trưng G Suite.

Lưu ý rằng điều này sẽ triển khai dần trên các dịch vụ của G Suite, vì vậy, quản trị viên có thể không thấy dịch vụ này trong tất cả các ứng dụng trong một khoảng thời gian.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và tất cả người dùng.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech