Hiển thị ứng dụng được Google xác minh trong Admin console

Tháng 10 16, 2020


Tóm tắt:

Với lần cải tiến này, Google sẽ cho biết liệu các ứng dụng có được Google xác minh trong Admin console hay không trên trang chi tiết ứng dụng và trang tóm tắt Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng. Khả năng hiển thị này sẽ giúp quản trị viên dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn về quyền truy cập vào dữ liệu G Suite trong tổ chức.

Các ứng dụng thường yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu G Suite để giúp người dùng hoàn thành công việc. Google làm việc với các nhà phát triển ứng dụng để đảm bảo rằng các ứng dụng của bên thứ ba tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật của Google.

Nếu đáp ứng các yêu cầu xác minh, ứng dụng được xem là "đã được Google xác minh". Nếu không hoàn tất quá trình xác minh, thì được xem là "chưa được xác minh" và có thể bị hạn chế. Quản trị viên có thể kiểm soát ứng dụng nào có thể truy cập vào dữ liệu G Suite thông qua Kiểm soát truy cập ứng dụng và chọn ủy quyền cho các ứng dụng chưa được xác minh nếu muốn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Có sẵn cho tất cả khách hàng G Suite và Cloud Identity.

Nguồn: LVtech