Hỗ trợ cho Exchange trên Google Calendar

Tháng 11 19, 2020


Tóm tắt:

Google đang bật hỗ trợ cho Microsoft Exchange để người dùng Google Calendar có thể xem tính khả dụng của lịch cho người dùng Exchange trên nhiều môi trường trong Calendar Interop. Calendar Interop là một tính năng cho phép đồng bộ hóa các sự kiện và tính khả dụng giữa Google Calendar  và Exchange (cả on-premises và Exchange Online).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Nếu tổ chức có nhiều công ty con hoặc nếu muốn chia sẻ tính khả dụng của lịch giữa các đối tác bên ngoài đáng tin cậy, giờ đây người dùng có thể thêm điểm cuối máy chủ Exchange làm điểm cuối bổ sung trong công cụ Calendar Interop. Mỗi điểm cuối phải có một miền duy nhất.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic và Business.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Enterprise Essentials, cũng như G Suite Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech