Hỗ trợ Google Mobile Management cho Hangouts Meet trên iOS

Tháng 6 14, 2018


Vào ngày 19/6/2018, Google Mobile Management sẽ bắt đầu triển khai hỗ trợ Hangouts Meet trên iOS. Hiện tại, người dùng G Suite trong các miền đã được bật quản lý thiết bị di động nâng cao có thể sử dụng ứng dụng Hangouts Meet iOS mà không cần cài đặt hồ sơ chính sách thiết bị. Sau khi khởi chạy ứng dụng, người dùng sẽ được yêu cầu cài đặt hồ sơ chính sách thiết bị (trong trường hợp chưa có) để tiếp tục sử dụng Hangouts Meet trên thiết bị iOS*.

* Người dùng trong miền đã được bật quản lý thiết bị di động cơ bản sẽ không nhận được yêu cầu cài đặt hồ sơ chính sách thiết bị; thiết bị iOS của những người dùng này sẽ được quản lý tự động khi đăng nhập Hangout Meet.

Chỉ tác động đến người dùng iOS không có hồ sơ chính sách thiết bị

Điều này chỉ ảnh hưởng đến người dùng iOS chưa cài đặt hồ sơ chính sách thiết bị. Nếu tổ chức hiện đã bật MDM nâng cao, người dùng sẽ được yêu cầu tải xuống hồ sơ chính sách thiết bị để truy cập Gmail, Lịch và các ứng dụng khác của Google trên thiết bị iOS.

Thông báo cho người dùng

Bắt đầu từ ngày 19/6, người dùng iOS cố gắng truy cập Hangouts Meet sẽ thấy thông báo nhắc cài đặt hồ sơ bảo mật. Thông báo này sẽ chỉ xuất hiện cho người dùng trên Hangouts Meet v16.0 trở lên; người dùng có thể nâng cấp lên phiên bản này bắt đầu từ ngày 4/6.

Người dùng sử dụng các phiên bản Hangouts Meet cũ có thể đăng nhập vào ứng dụng nhưng sẽ không thể thực hiện các tính năng đầy đủ và quan trọng (ví dụ: để xem và tham gia cuộc họp). Vui lòng nâng cấp lên v16.0 để nhận được lời nhắc và có thể cài đặt hồ sơ chính sách thiết bị được yêu cầu.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 19/6/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech