Hỗ trợ lưu trữ Exchange đã khả dụng đối với G Suite Migrate (beta)

Tháng 11 15, 2019


Tính năng mới:

Google bổ sung hỗ trợ lưu trữ Microsoft Exchange sang bản G Suite Migrate beta. Quản trị viên có thể sử dụng chức năng mới này để di chuyển nội dung lưu trữ của người dùng Exchange sang G Suite. Ngoài ra, quản trị viên có thể:

  • Lưu trữ thư được di chuyển chỉ hiển thị trong Google Vault (không phải Gmail).
  • Các tập tin đính kèm của thư được lưu trữ đã được tải lên Google Drive chỉ hiển thị trong Google Vault. Nếu quản trị viên bật cài đặt này, các tập tin đính kèm email lớn sẽ hiển thị trong Vault (không phải Drive).
  • Chọn cách áp dụng nhãn để lưu trữ các thư mục trong Gmail.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trước đây, không thể di chuyển email được lưu trữ từ Exchange sang Gmail. Tính năng này giúp quản trị viên dễ dàng di chuyển cả email đang hoạt động và được lưu trữ sang G Suite.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Nguồn: LVtech