Hỗ trợ ngôn ngữ cho Google Sites mới

Tháng 11 16, 2019


Tóm tắt

Google đã thêm hỗ trợ ngôn ngữ trong  Google Sites mới cho các ngôn ngữ sau:

  • Ả Rập
  • Ba Tư
  • Do Thái
  • Ấn-Âu

Khi người chỉnh sửa trang có ngôn ngữ được đặt thành một trong những ngôn ngữ trên, việc  chỉnh sửa trang sẽ điều chỉnh để đặt thanh chỉnh sửa và trình đơn ở phía bên trái màn hình.

Tương tự, một khi một trang web được xuất bản, những người xem trang web có ngôn ngữ mặc định được đặt thành một trong những ngôn ngữ trên sẽ thấy các yếu tố điều hướng như các trình đơn khớp với ngôn ngữ.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/11/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech