In hoặc thay đổi thiết lập trang trong Google Docs, Sheets và Slides trên iOS

Tháng 2 28, 2018


Người dùng có thể in từ Google Docs, Slides, Sheets, Forms trên iPhone hoặc iPad.

Bước 1: Tải về ứng dụng cần sử dụng

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Bước 2: Sử dụng máy tính để thiết lập in ấn

Kết nối với Google Cloud Print.

Bước 3: In từ điện thoại

 1. Mở ứng dụng Google Docs, Sheets, hoặc Slides.
 2. Mở tập tin cần in, chạm Thêm (More) .
 3. Chạm vào Chia sẻ & xuất (Share & export)  -> In (Print).
 4. Chọn In.
 5. Thực hiện theo các hướng dẫn để chọn máy in.
 6. Chạm In (Print).

Thay đổi các thiết lập trang của một tài liệu

Trước tiên, hãy tải ứn dụng Google Docs trên iOS

Thay đổi khổ giấy, màu trang, hoặc hướng

 1. Mở ứng dụng Google Docs.
 2. Mở một tài liệu.
 3. Ở phía trên bên phải, chọn Thêm (More) .
 4. Chạm Thiết lập trang (Page Setup).
 5. Chọn cài đặt muốn thay đổi:
  1. Hướng
  2. Khổ giấy
  3. Màu trang
 6. Thực hiện thay đổi của bạn.

Xem thay đổi tài liệu khi in

Bạn có thể chỉnh sửa tập tin của bạn trong khi ở chế độ in bố trí để xem trước bản in

 1. Mở một tập tin trong ứng dụng Google Docs.
 2. Chạm vào More .
 3. Chạm Xem trước bản in (Print layout).
 4. Chạm Chỉnh sửa .

Nguồn: LVtech