Kiểm soát bổ sung của quản trị viên đối với Google Voice

Tháng 5 11, 2021


Tính năng mới:

Google đã thêm các cách mới để quản trị viên quản lý đổ chuông nhóm trong Google Voice. Cụ thể, quản trị viên hiện có thể:

  • Định cấu hình mẫu “Thứ tự cố định” trong đó các cuộc gọi đến của nhóm sẽ đổ chuông cho các thành viên theo thứ tự đã đượcđịnh trước.

  • Thay đổi thời lượng tối đa mà một cuộc gọi sẽ đổ chuông trước khi tiếp tục hành vi "cuộc gọi không trả lời" - trước đây điều này đã được cố định ở 30 giây.

Đặt mẫu định tuyến cuộc gọi, thời lượng đổ chuông và thứ tự đổ chuông cuộc gọi

Đặt mẫu định tuyến cuộc gọi thành đồng thời

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Tại sao sử dụng

Google đã nhận được phản hồi rằng quản trị viên muốn có thêm tùy chọn để tùy chỉnh hành vi đổ chuông đối với các nhóm. Với mẫu mới "Thứ tự cố định", quản trị viên có thể xác định chính xác thứ tự đổ chuông cho các thành viên khi nhận được cuộc gọi trong nhóm, bỏ qua các thành viên đang trong cuộc gọi hoặc đã bật "Không làm phiền". Quản trị viên cũng có thể tùy chỉnh thời lượng đổ chuông tối đa cho các kiểu đổ chuông cố định và vòng cho phép giới hạn thời lượng cuộc gọi đến đổ chuông, điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhóm lớn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và G Suite có giấy phép Google Voice Standard và Premier.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace và G Suite có giấy phép dành cho người Starter của Google Voice.

Nguồn: LVtech