Kiểm soát cảnh báo tấn công do các tổ chức hậu thuẫn trong G Suite

Tháng 8 16, 2018


Google đang thêm một tính năng trong Admin console có thể cảnh báo quản trị viên nếu Google tin rằng tài khoản của người dùng đã được nhắm mục tiêu bởi một cuộc tấn công do các tổ chức hậu thuẫn. Nếu quản trị viên chọn bật tính năng này, email cảnh báo (sẽ được gửi cho quản trị viên) sẽ được kích hoạt khi Google tin rằng kẻ tấn công do các tổ chức hậu thuẫn có thể truy cập tài khoản hoặc máy tính của người dùng thông qua hình thức lừa đảo, phần mềm độc hại hoặc các hình thức khác. Điều này không nhất thiết là tài khoản đã bị xâm phạm hoặc có một cuộc tấn công lan rộng trên toàn miền.

Quản trị viên có thể bật và tắt tính năng này, chọn chia sẻ thông tin về cảnh báo với người khác và giúp bảo mật tài khoản của người dùng. Quản trị viên có thể:

 • Bật hoặc tắt cảnh báo.
  • Theo mặc định, sẽ không có cảnh báo nào được gửi. Quản trị viên có thể chọn bật các tính năng này trong Admin console > Báo cáo > Quản lý cảnh báo > Government backed attack (Admin console > Reports > Manage Alerts > Government backed attack).
 • Cài đặt thông báo mặc định cho các cảnh báo này.
  • Quản trị viên có thể quyết định ai được thông báo khi có các cuộc tấn công đáng tình nghi. Khi tính năng này được bật lần đầu tiên, cài đặt mặc định là để cảnh báo được gửi qua email tới quản trị viên cấp cao. Để thay đổi điều này, hãy chuyển đến Admin console > Báo cáo > Quản lý cảnh báo > Government backed attack (Admin console > Reports > Manage Alerts > Government backed attack) và nhập tài khoản người cần nhận thông báo.

 • Chọn các hành động để thực hiện đối với các cảnh báo riêng lẻ.

  • Bảo vệ tài khoản: Quản trị viên có thể thực hiện hành động để kiểm tra tài khoản.
  • Thông báo cho người dùng: Quản trị viên có thể muốn cho người dùng biết về cảnh báo và mọi hành động họ đã thực hiện.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech