Kiểm soát nhãn dữ liệu biểu đồ trong Google Sheets

Tháng 5 05, 2018


Google đang thêm các tính năng mới nhằm giúp các biểu đồ tạo trong Google Sheets thể hiện dữ liệu tốt hơn về mặt nội dung. Các tính năng này bao gồm hiển thị tổng số nhãn dữ liệu cho biểu đồ cột xếp chồng và kiểm soát vị trí nhãn dữ liệu được đặt.

Hiển thị tổng số trong biểu đồ cột xếp chồng

Bây giờ người dùng có thể thêm tổng số nhãn dữ liệu trong biểu đồ xếp chồng, hiển thị tổng của tất cả nội dung trong tập dữ liệu.

Chọn căn chỉnh nhãn dữ liệu của người dùng

Người dùng cũng có thể chọn nơi nhãn dữ liệu sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Các tùy chọn đã thay đổi dựa trên loại biểu đồ đang sử dụng.

Đối với biểu đồ cột và thanh, tùy chọn vị trí nhãn dữ liệu là:

 • Tự động - Trang tính sẽ cố gắng chọn vị trí tốt nhất
 • Bên trong - Ở giữa cột
 • Phía trong trên cùng của mỗi cột - Ở đầu cột phía trong
 • Phía trong dưới cùng của mỗi cột - Tại đáy cột phía trong
 • Phía ngoài trên cùng của mỗi cột - ngay đầu cột phía bên ngoài

Đối với biểu đồ dạng đường, tán xạ và vùng, các tùy chọn vị trí là:

 • Tự động - Trang tính sẽ cố gắng chọn vị trí tốt nhất
 • Bên trong - ở giữa điểm nối
 • Trái - ở bên trái của điểm nối
 • Phải - ở bên phải của điểm nối
 • Trên cùng - bên trên cùng điểm nối
 • Dưới cùng - bên dưới cùng điểm nối

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau hai tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech