Kiểm soát nhiều hơn các dự án sử dụng Apps Script

Tháng 8 20, 2018


Quản trị viên có thể kiểm soát các dự án chạy Apps Script trong tổ chức bằng cách sử dụng cài đặt quyền đối với API G Suite trong Admin console (tại Bảo mật > Quyền API (Security > API Permissions). Bằng cách sử dụng các cài đặt này, quản trị viên có thể chặn các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào các API nhất định — trừ khi quản trị viên đã đưa các ứng dụng này vào danh sách trắng theo chính sách và nhu cầu. Các ứng dụng của App Maker, tiện ích bổ sung và tập lệnh yêu cầu một số phạm vi OAuth nhất định (như Gmail, Lịch, Drive, v.v.) chỉ là một số dự án Apps Scripts mà các cài đặt này kiểm soát.

Giờ đây, quản trị viên cũng có thể kiểm soát quyền truy cập vào các dự án yêu cầu các phạm vi sau:

  • Apps Script Runtime - Kiểm soát quyền truy cập vào các dự án yêu cầu một số phạm vi cụ thể rủi ro cao đối với các dự án Apps Script (ví dụ: UrlFetch, Container UI).
  • API Apps Script - Kiểm soát quyền truy cập vào bất kỳ dự án nào (ví dụ: Apps Script, GCP, AWS, v.v.) yêu cầu phạm vi API Apps Script (ví dụ: Manage Projects, Manage Deployments).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech