Lịch sử phiên bản hiện khả dụng đối với Jamboard trên web

Tháng 3 16, 2021


Tóm tắt:

Khi sử dụng Jamboard trên web, bây giờ người dùng có thể:

  • Xem lịch sử phiên bản của tập tin Jam
  • Tạo các phiên bản đã đặt tên của tập tin Jam
  • Khôi phục phiên bản trước của tập tin Jam

Đây là cách xử lý tương tự mà người dùng đã quen thuộc với các sản phẩm Google Workspace khác, chẳng hạn như Google Docs, Sheets, và Slides. Lịch sử phiên bản giúp người dùng dễ dàng xem các thay đổi đối với Jam và biết được người thực hiện thay đổi. Điều này đặc biệt hữu ích trong các bản dành cho giáo dục, cho phép người dạy xem và theo dõi các thay đổi của học viên đối với tập tin Jam. Ngoài ra, người dùng có thể đặt tên cho các phiên bản khác nhau của tập tin Jam để có thể nhanh chóng hoàn nguyên về bản gốc khi cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/03/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech