MỚI: Ảnh nổi bật từ cộng đồng và bộ sưu tập

Tháng 4 04, 2018


Cộng đồng Google+bộ sưu tập giúp mọi người kết nối những điều quan tâm chung. Để giúp người dùng luôn cập nhật các kết nối này, Google sẽ thêm nhiều tùy chọn về tần suất được thông báo về các bài đăng mới trong Cộng đồng Google+bộ sưu tập mà người dùng đã đăng ký. Thay vì nhận được tất cả hoặc không có thông báo, bây giờ người dùng có thể chọn để chỉ nhận "ảnh nổi bật".

Khi tùy chọn ảnh nổi bật được chọn, Google sẽ gửi cho người dùng thông báo về tiêu đề của các bài đăng hàng đầu từ khắp Cộng đồng Google+ và các bộ sưu tập. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và đảm bảo xem được các bài đăng quan trọng nhất.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai phổ biến (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech