Một số cài đặt Google Meet hiện “cố định” cho người dùng Education

Tháng 12 15, 2020


Tóm tắt:

Dựa trên phản hồi của người dùng, Google sẽ thay đổi hoạt động của một số cài đặt Google Meet cho khách hàng G Suite for Education và Enterprise for Education. Cụ thể, một số cài đặt nhất định hiện được “cố định”. Điều này có nghĩa là nếu được bật hoặc tắt trong cuộc họp, những cài đặt này sẽ được lưu cho bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai sử dụng cùng một mã cuộc họp. Trước đây, tất cả các cài đặt sẽ trở về trạng thái mặc định bất cứ khi nào cuộc họp được khởi động lại.

Thay đổi này sẽ áp dụng cho các cài đặt sau:

Cài đặt được lưu cho từng mã cuộc họp, không phải cho mỗi người dùng

Mọi thay đổi sẽ chỉ được lưu cho mã cuộc họp cụ thể và sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc họp với mã cuộc họp khác. Ngoài ra, nếu thay đổi các cài đặt này trong cuộc họp một lần, thay đổi biệt danh hoặc tạo cuộc họp nhanh, các cài đặt sẽ không được lưu và sẽ trở về trạng thái mặc định sau khi cuộc họp kết thúc. Các tình huống khi cuộc họp có cùng mã cuộc họp bao gồm:

  • Một số cuộc họp định kỳ (bao gồm các cuộc họp định kỳ được lên lịch qua Google Calendar)
  • Người tổ chức cuộc họp tham gia rồi thoát, sau đó tham gia lại chính cuộc họp đó

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng G Suite Education và Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech