Một số loại tập tin bị chặn

Tháng 3 21, 2018


Có một số lý do để bạn có thể thấy lỗi "Thư này đã bị chặn vì nội dung của thư có sự cố bảo mật tiềm ẩn" trong Gmail. Gmail chặn thư có thể lây lan virút, như thư bao gồm các tập tin thực thi hoặc liên kết nhất định.

Tại sao thư bị chặn?

Thư có tập tin đính kèm

Để ngăn ngừa chống lại virút tiềm ẩn, Gmail không cho phép người dùng đính kèm một số loại tập tin, bao gồm:

  • Một số loại tập tin (được liệt kê dưới đây), bao gồm cả các hình thức nén (như tập tin .gz hoặc .bz2) hoặc khi được tìm thấy trong tập tin nén (như .zip hoặc các tập tin .tgz)
  • Tài liệu có macro độc hại
  • Tập tin nén có nội dung được bảo vệ mật khẩu
  • Tập tin nén có nội dung bao gồm một tập tin nén được bảo vệ bằng mật khẩu

Lưu ý: Nếu người dùng cố đính kèm một tài liệu quá lớn, thì thư của bạn sẽ không được gửi. Tim hiểu thêm: Chia sẻ tập tin trên Drive như file đính kèm trong Gmail.

Loại tập tin không thể bao gồm làm tập tin đính kèm

.ADE, .ADP, .BAT, .CHM, .CMD, .COM, .CPL, .EXE, .HTA, .INS, .ISP, .JAR, .JSE, .LIB, .LNK, .MDE, .MSC, .MSI, .MSP, .MST, .NSH, .PIF, .SCR, .SCT, .SHB, .SYS, .VB, .VBE, .VBS, .VXD, .WSC, .WSF, .WSH

Lưu ý: Gần đây Gmail đã thay đổi chính sách về tập tin javascript trong nội dung đính kèm. Thư có chứa tập tin .js trong nội dung đính kèm sẽ bị chặn gửi hoặc nhận.

Thư không có tập tin đính kèm

Đôi khi thư bị chặn khi người dùng không bao gồm bất kỳ tập tin đính kèm nào.

Điều này có thể xảy ra khi người dùng bao gồm nội dung, hình ảnh hoặc liên kết có thể chia sẻ virút.

Nguồn: LVtech