Ngăn ngừa mất dữ liệu đã có trên Team Drives

Tháng 2 28, 2018


Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức là một trong những vấn đề rất quan trọng, vì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi và trên nhiều thiết bị. Vào tháng 1-2017, Google đã thông báo Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) dành cho Google Drive, cho phép khách hàng phiên bản G Suite Enterprise nhiều quyền hơn trong việc kiểm soát cách dữ liệu được chia sẻ với bên ngoài miền. Hôm nay, Google đưa DLP vào nội dung được lưu trữ trong Team Drives.

DLP phân tích các tập tin trong Team Drives của doanh nghiệp/tổ chức đối với các nội dung mang tính nhạy cảm. Quản trị viên có thể cài đặt dựa trên chính sách để phát hiện bất kỳ nội dung nhạy cảm nào, ngoài ra, quản trị viên G Suite sẽ kiểm soát những thành viên của nhóm có thể chia sẻ bên ngoài bằng cách sử dụng các quy tắc được cấu hình sẵn và các chính sách được bắt buộc thực thi dễ hơn bao giờ hết.

DLP for Team Drives.png

Lưu ý quan trọng về Team Drives:

  • Do Team Drives thuộc sở hữu của tên miền, không thuộc sở hữu cá nhân, các quy tắc DLP hiện tại được áp dụng ở cấp tên miền sẽ áp dụng cho Team Drives.

  • Nếu quy tắc DLP được chỉ định cho một đơn vị tổ chức hoặc một nhóm thì quy tắc đó sẽ không áp dụng cho Team Drives.

  • Khi các tập tin được lưu trữ trong Team Drives bị gắn cờ bởi các quy tắc DLP, người dùng bên ngoài tổ chức sẽ mất quyền truy cập vào các tập tin này.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với phiên bản  G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị  được đề xuất.

Nguồn: LVtech