Nhắc lại thông báo Google Calendar trên màn hình

Tháng 3 23, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể tạm ẩn thông báo Google Calendar trên màn hình ngay từ chính thông báo đó. Đây là một yêu cầu hàng đầu của người dùng, điều này sẽ giúp người dùng giảm thiểu khả năng bỏ lỡ các cuộc họp hoặc đến muộn. Theo mặc định, các thông báo được báo lại sẽ xuất hiện lại một phút trước cuộc họp đã lên lịch; người dùng có  thể thay đổi thời gian này trong cài đặt. Người dùng cũng có thể “báo lại” thông báo thêm năm phút bao nhiêu lần tùy thích cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Giờ đây, người dùng có thể tạm ẩn thông báo trên màn hình Google Calendar

— trực tiếp từ thông báo này.

Một số điều cần ghi nhớ:

  • Người dùng phải bật thông báo trên màn hình và Lịch mở trong một thẻ riêng biệt để xem thông báo
  • Chỉ có thể báo lại thông báo trên trình duyệt Chrome.
  • Người dùng đã bật thông báo trên màn hình có thể thấy hiển thi6 thông báo sau đây trong những tuần tới.

Người dùng đã bật thông báo trên màn hình có thể thấy hiển thị (một lần) thông báo này trong những tuần tới

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định nếu đã bật thông báo trên màn hình. Người dùng không thể xóa tùy chọn báo lại thông báo nhưng có thể thay đổi thời gian báo lại thông báo. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi và tắt thông báo.

Người dùng có thể thay đổi thời gian báo lại thông báo trong trình đơn cài đặt thông báo

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Tính năng này cũng khả dụng nếu người dùng đang sử dụng Google Meet bằng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech