Nhận lời nhắc đăng nhập trên tất cả thiết bị điện thoại

Tháng 10 17, 2018


Thay vì sử dụng mã xác minh 2 bước để đăng nhập vào tài khoản G Suite, người dùng có thể nhấp vào lời nhắc Google gửi đến điện thoại. Lời nhắc này là phương thức xác thực tài khoản dễ dàng và an toàn hơn, đồng thời tôn trọng chính sách di động được thực thi trên thiết bị.

Cho đến bây giờ, để nhận lời nhắc của Google về một thiết bị mới, người dùng phải phê duyệt điện thoại đó khi đăng nhập lần đầu bằng tài khoản G Suite. Tuy nhiên, với lần khởi chạy này, người dùng có thể chọn tự động nhận lời nhắc của Google trên tất cả các thiết bị của mình.

Để nhận lời nhắc đăng nhập Google trên tất cả các điện thoại, hãy truy cập trang Xác minh 2 bước trong Tài khoản của tôi.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech