Nhật ký kiểm tra Google Calendar được cải tiến

Tháng 6 08, 2018


Khi các thay đổi được thực hiện trong Google Calendar, điều quan trọng là nhật ký kiểm tra khả dụng trong Admin console hiển thị thông tin để quản trị viên truy vấn dễ dàng hơn. Google đã tạo điều kiện hỗ trợ đối với những thay đổi bắt nguồn từ hệ thống của bên thứ ba (chẳng hạn như Microsoft Exchange hoặc IBM Notes). Trong những trường hợp này, hệ thống của bên thứ ba sẽ gửi cho người dùng một email có đính kèm tập tin ICS.

Để hỗ trợ quản trị viên truy vấn các tình huống như thế này tốt hơn, Google đã thêm thông tin mới vào nhật ký kiểm tra, bao gồm:

 • Địa chỉ của người gửi thư
 • ID của thông báo có thể sử dụng trong nhật ký kiểm tra Gmail để truy vấn thêm
 • Hệ thống của bên thứ ba đã gửi thư (ví dụ: "Microsoft Exchange Server 2013")
 • Người nhận thư

Để xem tất cả các thay đổi có nguồn gốc từ bên thứ ba, hãy lọc hoạt động bằng cách chọn "Gmail ICS Parser" trong trường API Kind.

Sau đây là ví dụ về nhật ký kiểm tra cho lời mời sự kiện từ người dùng Microsoft Exchange john@exchange.altostrat.com được gửi tới người dùng Google Calendar jane@altostrat.com:

 • Activity Name: Tạo sự kiện
 • Activity Description: john@exchange.altostrat.com đã tạo sự kiện mới Weekly Team Meeting
 • User: john@exchange.altostrat.com
 • Calendar Id: jane@altostrat.com
 • Event Title: Weekly Team Meeting
 • Event Id: _60q30c1g60o30e1i60o4ac1g60rj8gpl88rj2c1h84s34h9...
 • API Kind: Gmail ICS Parser
 • User Agent: Microsoft Exchange Server 2013
 • Recipient Email: jane@altostrat.com
 • Message Id: < 001a11474d047be4c80553f59b74 altostrat.com="">
 • Date: May 22 7:53 AM

Với thông tin này, quản trị viên có thể tự truy vấn thay đổi mà không phải dựa vào Bộ phận hỗ trợ của G Suite hỗ trợ truy vấn.

Vui lòng xem các báo cáo này trong Admin console trong Báo cáo > Lịch (Reports > Calendar).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech