Nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh đường biểu đồ và kiểu đường viền trong Google Sheets

Tháng 5 13, 2021


Tóm tắt:

Google đã thêm nhiều tùy chọn tùy chỉnh cho dòng và cho các mục loạt biểu đồ và chuỗi biểu đồ. Giờ đây  người dùng có thể sửa đổi:

  • Màu sắc đường kẻ

  • Độ mờ của đường

  • Các loại đường gạch ngang

  • Độ dày của đường

Đối với chuỗi hình cột, Google đã thêm khả năng thêm và tạo kiểu đường viền, một tính năng được yêu cầu cao.

Lưu ý: các tùy chọn mới này không khả dụng đối với biểu đồ hình tròn, tuy nhiên, khả năng thay đổi màu nhãn lát cắt và thêm đường viền đã khả dụng.

Hy vọng những tùy chọn mới này giúp hiển thị tốt nhất dữ liệu quan trọng và tạo báo cáo sinh động hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech