Nhóm người dùng vào nhiều thư mục trong G Suite

Tháng 5 14, 2018


Thư mục G Suite hiển thị thông tin hồ sơ cho người dùng trong doanh nghiệp/tổ chức, cho phép người dùng dễ dàng tìm và tìm hiểu về nhau trong khi làm việc trong ứng dụng G Suite. Ví dụ: tự động điền trong Gmail giúp người dùng dễ dàng tìm thấy địa chỉ email của đồng nghiệp và nhanh chóng gửi email cho đồng nghiệp.

Trước đây, Google đã cho phép một thư mục trên mỗi miền, điều này có nghĩa là quản trị viên G Suite chỉ có thể bật hoặc tắt hiển thị liên hệ cho toàn bộ miền của họ và không thể chỉ định cụ thể ai xem thông tin gì. Hiện tại, Google có thể giúp quản trị viên G Suite nhóm người dùng trong các thư mục riêng biệt với nguyên tắc hiển thị tùy chỉnh cho từng đơn vị tổ chức (OU). Ví dụ, một doanh nghiệp/tổ chức có thể cung cấp cho nhân viên toàn thời gian truy cập vào Global Directory, bởi vì doanh nghiệp/tổ chức muốn tìm các nhân viên toàn thời gian và nhân viên tạm thời. Đồng thời, doanh nghiệp/tổ chức có thể không muốn các nhân viên tạm thời có thể được tìm thấy bởi nhân viên toàn thời gian, khi đó sẽ giới hạn các nhân viên vào một thư mục tùy chỉnh với các hạn chế được áp dụng.

Quản trị viên có thể định cấu hình các nguyên tắc hiển thị này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Thư mục (Apps > G Suite > Settings for Directory).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech