Phản hồi việc tham gia sự kiện Google Calendar từ các lời mời được chuyển tiếp

Tháng 4 16, 2019


Những tính năng mới:

Google đang cải thiện cách chuyển tiếp lời mời tham gia sự kiện trong Google Calendar. Bây giờ, nếu khách mời của một sự kiện đã được cấp phép để mời người khác, người nhận qua email chuyển tiếp lời mời có thể phản hồi tham gia hay không đối với sự kiện. Tức là, người được chuyển tiếp lời mời sẽ được thêm vào sự kiện với tư cách là khách mời.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với tính năng này, khách của một sự kiện chỉ cần chuyển tiếp lời mời để cho phép những người khác tham gia, phản hồi và được thêm vào sự kiện Lịch. Điều này giúp loại bỏ bước vào sự kiện của Lịch để mời thêm khách mời.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: chỉ cần chuyển tiếp lời mời đến khách mời cần thêm.

Thông tin bổ sung:

Xin lưu ý, để tính năng này hoạt động, người tổ chức sự kiện phải cấp phép cho khách mời được thêm khách mời khác vào sự kiện.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định

Nguồn: LVtech