Phân tách dữ liệu thành các cột

Tháng 3 02, 2020


Mô tả

Khi sao chép và dán dữ liệu vào bảng tính, đôi khi dữ liệu không được sắp xếp gọn gàng thành các cột. Trong Google Sheets, nếu được phân tách bằng dấu phẩy (còn được gọi là dữ liệu được phân tách), người dùng có thể phân tách văn bản thành các cột. Nếu dữ liệu ở định dạng độ rộng cố định, Sheets sẽ tự động phát hiện và phân tách dữ liệu thành các cột thích hợp.

Ví dụ

  • Quản lý bảng tính đăng nhập tại một cuộc họp? Phân tách nhanh một cột đơn có chứa chức danh, tên và họ của một người thành 3 cột.
  • Sử dụng công cụ theo dõi dự án trên Sheets hoặc danh sách công việc cần làm? Phân tách các nhiệm vụ và cập nhật thành các cột riêng.
  • Dán và phân tách dữ liệu

1.Trong Trang tính, mở bảng tính và dán dữ liệu bạn muốn phân tách thành các cột.

  1. Bên cạnh ô đã dán dữ liệu, nhấp Dán định dạng > Phân tách văn bản thành các cột.
  2. Trong trường hợp muốn Sheets phát hiện tập tin được định dạng bằng chiều rộng cố định, chọn Tự động phát hiện.
  • Phân tách dữ liệu hiện có
  1. Trong Trang tính, hãy chọn cột chứa dữ liệu muốn chia.
  2. Nhấp vào Dữ liệu > Phân tách văn bản thành các cột.
  3. Trong trường hợp muốn Sheets phát hiện tập tin được định dạng bằng chiều rộng cố định, chọn Tự động phát hiện.

Nguồn: LVtech