Quản lý nhóm tốt hơn trong Admin console

Tháng 12 15, 2018


Quản trị viên G Suite sẽ dễ dàng quản lý các nhóm trong tổ chức hơn. Khi mở một nhóm trong Admin console, quản trị viên sẽ thấy các thẻ hữu ích hiển thị ảnh chụp nhanh (dạng chỉ đọc) thông tin chủ yếu. Khi nhấp vào bất kỳ thẻ nào, quản trị viên sẽ thấy thêm chi tiết và có các tùy chọn mới để quản lý nhóm. Các thẻ và tùy chọn bao gồm:

Thẻ cài đặt mới giúp cài đặt nhóm quan trọng dễ truy cập hơn

Trước đây, các cài đặt nhóm phải được quản lý thông qua một quy trình làm việc riêng biệt tại groups.google.com. Google đã đưa 10 cài đặt được sử dụng nhiều nhất trực tiếp vào Admin console, do đó quản trị viên có thể thực hiện các thay đổi chính mà không làm gián đoạn quy trình làm việc. Điều này cho phép kiểm soát nhanh:

 • Cài đặt truy cập, bao gồm cả những người có thể xem thành viên, xuất bản bài đăng, chủ sở hữu nhóm liên hệ và hơn thế nữa.
 • Cài đặt thành viên, bao gồm cả những người có thể thêm, mời và phê duyệt thành viên nhóm.
 • Ai có thể tham gia một nhóm, kể cả trường hợp người dùng bên ngoài tổ chức có thể tham gia.

Nếu cần thay đổi cài đặt khác không được bao gồm ở đây, quản trị viên vẫn có thể sử dụng cùng giao diện cài đặt groups.google.com để thay đổi cài đặt nhóm ngay hôm nay.

Kiểm soát cài đặt nhóm trực tiếp trong Admin console


Cải thiện quản lý thành viên nhóm với thẻ thành viên mới

Thẻ thành viên cung cấp một cách toàn diện để quản lý các thành viên nhóm, bao gồm các cách tốt hơn để tìm, thêm và quản lý các thành viên nhóm một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 • Tải lên hàng loạt thành viên thông qua tập tin CSV
 • Nhanh chóng thêm thành viên mới
 • Xóa một hoặc nhiều thành viên
 • Lọc danh sách thành viên theo vai trò thành viên
 • Tìm kiếm theo tên hoặc email
 • Thay đổi vai trò từng người dùng
 • Thay đổi hàng loạt vai trò người dùng
 • Xuất thành viên sang tập tin CSV

Thay đổi hàng loạt vai trò người dùng là một trong những tính năng quản lý mới

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech