S/MIME hỗ trợ kiểm soát nâng cao cho Chứng chỉ gốc đáng tin cậy

Tháng 2 28, 2018


Đăng nhập một lần (SSO) cho phép người dùng truy cập các ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây dành cho doanh nghiệp, bao gồm việc quản trị viên đăng nhập vào Admin console, bằng cách đăng nhập một lần cho tất cả các dịch vụ. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn Enterprise SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML. Có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp sẵn trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba, và Google vẫn đang tiếp tục bổ sung thêm.

Ngày nay, Google đang thêm tích hợp SAML cho mười ứng dụng bổ sung: BambooHR, ClearSlide, Domo, Egnyte, Federated Directory, HipChat Server, Samanage, SAP Cloud Platform Identity Authentication, UserTesting và Workfront.

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Tùy chỉnh ứng dụng SAML", nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có hỗ trợ SAML. Ưu điểm của một ứng dụng tích hợp sẵn là việc cài đặt dễ dàng hơn nhiều.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (có thể lâu hơn 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị  được đề xuất.

Thông tin tham khảo:

Thêm chín ứng dụng của bên thứ ba vào danh mục ứng dụng SSO được tích hợp sẵn của G Suite

Nguồn: LVtech