Sao chép định dạng cho nhiều đối tượng trong Google Slide

Tháng 11 09, 2018


Google hỗ trợ việc sao chép định dạng từ một đối tượng dễ dàng hơn (như khối văn bản hoặc hình dạng) sang nhiều đối tượng khác trong Google Slide. Trước đây, người dùng có thể sử dụng công cụ sao chép định dạng để sao chép định dạng từ một đối tượng này sang đối tượng khác, nhưng cần phải nhấp lại công cụ này mỗi khi muốn áp dụng định dạng cho một đối tượng mới. Giờ đây, đơn giản người dùng chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng công cụ để nhập chế độ "liên tục" và áp dụng định dạng đó cho nhiều đối tượng trong một trang trình bày. Chỉ cần nhấp lại vào biểu tượng hoặc nhấn Escape trên bàn phím để dừng việc sao chép định dạng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech