Sao chép trang web trong Google Sites mới

Tháng 6 19, 2018


Giờ đây người dùng có thể sao chép trang web được tạo trong Google Sites mới. Đôi khi người dùng muốn làm việc trên một trang web mới, nhưng không muốn mọi việc phải làm lại từ đầu. Bằng cách sao chép trang web hiện có, người dùng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách giảm công việc trùng lặp và tránh sao chép thủ công các trang web hiện có.

Người dùng có thể muốn sao chép trang web thành:

  • Sao lưu công việc bằng cách giữ phiên bản trước của trang web.
  • Tạo trang web ‘mẫu’ cơ bản để sử dụng tạo trang web mới.
  • Lặp lại công việc đã được xử lý trên các trang web trước.

Để tạo bản sao, hãy mở trang web trong Google Sites mới, nhấp vào trình đơn Khác > Sao chép trang web (More > Duplicate site).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech