Sắp ra mắt vào tháng 8: tên mới cho Chương trình người sử dụng sớm và Người kiểm tra tin cậy của G Suite

Tháng 8 17, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Chương trình người sử dụng sớm (EAP) và Người kiểm tra tin cậy (TT) của G Suite đem lại cho khách hàng tham gia cơ hội giúp Google cải thiện và phát triển các sản phẩm, tính năng mới cũng như cung cấp phản hồi về những tính năng và sản phẩm này trước khi được cung cấp rộng rãi.

Trong những tuần sắp tới, Google sẽ đổi tên các chương trình này của G Suite. Kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2018, bất kỳ tính năng mới ra mắt nào của G Suite mà trước đây được gọi là Người kiểm tra tin cậy sẽ có tên là "Alpha" và bất kỳ tính năng mới ra mắt nào từng được gọi là Chương trình người sử dụng sớm sẽ có tên là “Beta”. Các chương trình TT và EAP hiện có sẽ không bị ảnh hưởng, trừ khi người tham gia nhận được thông báo khác từ các nhóm phụ trách sản phẩm đó.

Thông tin khác về chương trình TT và EAP của G Suite

Nếu doanh nghiệp/tổ chức muốn tham gia các chương trình TT/Alpha và EAP/Beta sắp tới, vui lòng ký vào Phụ lục về việc tham gia chương trình Google Cloud trước khi được cung cấp rộng rãi. Xin lưu ý rằng việc ký vào phụ lục này không đảm bảo là doanh nghiệp/tổ chức được chấp nhận tham gia bất kỳ chương trình nào trong tương lai, nhưng sẽ giúp doanh nghiệp/tổ chức đủ điều kiện tham gia chương trình TT/Alpha. Vui lòng xem thông tin về các chương trình EAP/Beta hiện tại và tương lai của G Suite trên blog Thông tin cập nhật về G Suite.

Trân trọng!

 

LVtech