So sánh việc sử dụng G Suite giữa các đơn vị tổ chức

Tháng 12 26, 2018


Google đã thêm khả năng xem và lọc báo cáo G Suite theo đơn vị tổ chức (OU) trong Admin console và API báo cáo. Thông tin này có thể giúp dễ dàng xây dựng các báo cáo đầy đủ chi tiết hơn và kiểm tra tốt hơn.

Quản trị viên có thể sử dụng thông tin này để:

  • So sánh mức độ sử dụng G Suite thông qua các OU - Quản trị viên có thể xem chi tiết các số liệu, người dùng hoạt động và hơn thế nữa ở cấp độ OU, giúp đo lường và theo dõi mức độ sử dụng G Suite trong các đơn vị khác nhau của doanh nghiệp/tổ chức.
  • Cải thiện hiệu quả truy vấn - Quản trị viên có thể xem nhật ký kiểm tra của một đơn vị cụ thể trong doanh nghiệp/tổ chức, điều này có thể giúp lọc các sự kiện không liên quan và tập trung vào các truy vấn.

Xem dữ liệu OU trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Để xem báo cáo hoặc kiểm tra đối với một OU cụ thể trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy lọc bằng menu bên trái. Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhật ký hoạt động tài khoản.

Xem dữ liệu theo OU thông qua API báo cáo

Khi sử dụng API báo cáo, kết quả đầu ra sẽ bao gồm thông tin OU. Quản trị viên có thể sử dụng thông tin này cho báo cáo và phân tích theo OU. Vui lòng tham khảo cách sử dụng API báo cáo.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech